ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
Фізична особа-підприємець Соха Семен Сергійович, реєстраційний номер облікової картки платників податків 3590502911 (надалі – «Виконавець») адресує цю Публічну оферту (пропозицію) (надалі – «Оферта») укласти Договір про надання інформаційно-консультаційних Послуг та/або виконання Робіт (надалі – «Договір») необмеженому колу фізичних осіб, які мають повну правоздатність та дієздатність, а також усвідомлюють юридичне значення своїх дій та їхні правові наслідки, та/або фізичних осіб-підприємців та/або юридичних осіб, які є платниками єдиного податку (надалі – «Замовник»), разом іменовані «Сторони», а кожна окрема «Сторона» на умовах і в порядку, передбачених цим Договором.

Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх Замовників (Замовників). У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, оплата Послуг/Робіт є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту, а також положення Політики конфіденційності. Політика конфіденційності регулює особливості обробки Виконавцем персональних даних Замовників. Ознайомитися із положеннями Політики конфіденційності можна за посиланням matisandmary.com.ua/privacy-policy-ua. Політика конфіденційності є невід’ємною частиною цих Умов.

Терміни, що використовуються у цьому Договорі мають наступне значення:

Публічна оферта - публічна пропозиція Виконавця (викладена на сайті Виконавця matisandmary.com.ua, адресована невизначеному колу Замовників, відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти Договір про надання інформаційно-консультаційних Послуг та/або виконання Робіт на визначених умовах.
Публічний договір - договір про надання інформаційно-консультаційних Послуг та/або виконання Робіт, укладений між Виконавцем та Замовником на умовах оферти з моменту Акцепту Замовником її умов.
Акцепт - повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов Оферти Договору, шляхом оплати замовлених Послуг/Робіт, в тому числі часткової або повної передоплати замовлення.
Сайт Виконавця (надалі – «Сайт») - офіційна веб-сторінка Виконавця в локальній мережі та в мережі Інтернет, за адресою matisandmary.com.ua, яка є одним з основних джерел інформування Виконавця та Замовників.

Інформаційно-консультаційні Послуги та Роботи (надалі – «Послуги/Роботи») - комплекс інформаційно-консультаційних Послуг та Робіт (бізнес-керування проектами, smm-розвиток, маркетинг та інших), що пропонуються та/або реалізуються Замовникові Виконавцем. Порядок та умови надання послуг Виконавцем Замовникам визначаються цим Договором та умовами, що додатково узгоджуються Замовником та Виконавцем. Інформація щодо вартості Послуг Виконавця може бути розміщена на сайті Виконавця та/або оголошена під час консультації із Виконавцем щодо Послуги та/або Роботи.
Замовлення – Послуга та/або Робота, які Замовник обрав або планує обрати в майбутньому.
Попередня оплата - оплата грошових коштів за Послугу та/або Роботу, яка проводиться Замовником після оформлення Замовлення і є підтвердженням повної і беззаперечної згоди Замовника укласти Договір.
Реєстраційна форма – документ, який оформляється самостійно Замовником і є невідʼємною частиною даного Договору.
Реквізитами Реєстраційної форми є:
 • прізвище, ім'я, по батькові;
 • адреса електронної пошти;
 • контактні номери телефонів
Замовник несе повну відповідальність за зміст і достовірність даних, зазначених у Реєстраційній формі.
Бриф - документ, що заповнюється Замовником для визначення цілей подальшої співпраці між Замовником та Виконавцем і є невідʼємною частиною даного Договору.
Замовник несе повну відповідальність за зміст і достовірність даних, зазначених у Брифі.
Розповсюдження (завантаження) - форма доступу Замовника до контенту Послуги та/або Роботи, в процесі чого здійснюється створення копії Послуги та/або Роботи в електронній (цифровій формі) із збереженням в пам’яті пристрою Замовника та/або без такого збереження.
Пристрій – це електронна обчислювальна машина (ЕОМ) та/або інший пристрій, що функціонує по принципу ЕОМ, здатне здійснювати зберігання, обробку та розповсюдження звуку та зображення, як стаціонарне, так й портативний (включаючи, але не обмежуючись наступними: мобільні телефони, смартфони, ноутбуки, КПК та інші).

Робочі години Виконавця – якщо інше не встановлено відповідним актом Виконавця, період роботи з 10 год. 00 хв. до 17 год. 30 хв. з понеділка по пʼятницю.
Інші терміни, які використовуються в цьому Договорі, визначаються відповідно до тлумаченням, сформованим звичаєм ділового обороту і чинного законодавства України.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Пропонований Договір є укладеним між Виконавцем і Замовником відповідно до ст. 642 ЦК України, тільки за умовою прийняття Замовником Договору в повному обсязі. Частковий Акцепт Договору, а також Акцепт Договору на інших умовах не допускається. Безумовним Акцептом даного Договору є момент зарахування грошових коштів за Послуги/Роботи на банківський рахунок Виконавця.
1.2. Акцептуючи даний Договір, Замовник підтверджує, що до його укладення він був повністю і належним чином ознайомлений з усіма його положеннями і прийняв їх з власної волі без будь-якого примусу.
Будь-яка з наступних дій вважається акцептом даного Договору:
 • Оплата Послуг/Робіт Виконавця.
Для Акцепту Договору та отримання рахунку на оплату Послуг/Робіт Замовник: звертається до Виконавця за номером телефону, який розміщений на Сайті, Telegram, через Сайт або у соціальних мережах Виконавця.
1.3. Сторони гарантують, що володіють необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання Договору відповідно до його умов.
1.4. Виконавець має право залучати до надання Послуг Спеціалістів, уповноважених організовувати та проводити надання Послуг.
1.5. Цей Договір може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього та наступного повідомлення про це Замовника. Зміни набирають чинність з моменту публікації нової редакції Договору на Сайті.
1.6. У зв'язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст даного Договору, і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом Договору, Виконавець пропонує Вам укласти інший двосторонній Договір.
1.7. Умови цієї Оферти не застосовуються, якщо між Сторонами укладений інший двосторонній договір, та його норми є чинними на час надання Послуг (Продуктів).
1.8. Всі умови Договору, що передбачені цією Офертою, є обов'язковими для Сторін.
1.9. Чинна редакція положень Договору, які передбачено цією Офертою, міститься за посиланням matisandmary.com.ua/public-offer-ua. Виконавець залишає за собою право змінювати чи доповнювати положень Договору, що передбачені цією Офертою, в будь-який момент без попереднього чи наступного повідомлення Замовника про це. Замовник самостійно відстежує зміни до положень Договору, які передбачено цією Офертою, і знайомиться з їх чинною редакцією. Продовження співпраці Замовником після внесення змін чи доповнень до положень Договору, що передбачені цією Офертою, означає прийняття та згоду Замовника з такими змінами чи доповненнями.
1.10. Всі інформаційні матеріали, представлені на Сайті, носять довідковий характер. У разі виникнення у Замовника питань, що стосуються виконання Послуги та/або Роботи йому необхідно звернутися за консультацією до Виконавця або відправити запит на адресу електронної пошти homingpigeonforwork@gmail.com.

2. Акцептування договору
2.1. Ця оферта, у випадку прийняття її Замовником, вважається укладеним письмовим, в тому числі електронним, правочином (договором) на умовах приєднання, до якого приєднується Замовник, з моменту Акцепту останнім умов Договору, що передбачені цією Офертою, разом з умовами або додатками до неї, у випадку наявності таких додатків.
2.2. Для того, щоб прийняти цю Оферту і укласти Договір, Замовник повинен здійснити акцепт, тобто вчинити дії щодо надання згоди на укладання Договору на умовах, викладених в Оферті.
2.3. Пропозиція є повно й беззастережно прийнятою (акцептованою), а договір є укладеним з моменту оплати Замовником Послуг та/або Робіт Виконавця, в тому числі часткової передоплати замовлення та/або шляхом здійснення дій по реєстрації на сайті, в залежності від того, яка подія настала першою. В такому разі, додаткове підписання Договору з боку Замовника не потребується.
2.4. Факт оплати замовлених Послуг, в тому числі часткової передоплати замовлення та/або здійснення дій по реєстрації на сайті, з метою акцепту даної Оферти, зокрема, але не виключно, означає, що Замовник ознайомлений з положеннями Договору та зобов’язується їх дотримуватись, а у разі їх порушення або невиконання – згоден нести відповідальність згідно всіх пунктів, визначених цим Договором та чинним законодавством України.
3. Предмет договору
3.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати інформаційно-консультаційні Послуги та/або виконати Роботи, в тому числі, які містять об’єкти інтелектуальної власності Виконавця (авторські права на твори, знаки для товарів і послуг, ноу-хау, комерційні таємниці, дизайн, промислові зразки, комерційні (фірмові) найменування тощо), а Замовник зобов’язується прийняти та своєчасно оплатити такі Послуги та /або Роботи.
3.2. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує яких-небудь фінансових та інших результатів Замовникові внаслідок отримання Послуг/Робіт Замовником.
3.4. Жодних претензій за результативністю застосування Замовником результатів Послуг/Робіт, не може бути пред’явлено на адресу Виконавця.
4. Права та обов’язки Сторін
4.1. Права і обов’язки Виконавця
4.1. Виконавець зобов’язаний:
4.1.1. Надавати Послуги та /або виконувати Роботи Замовнику відповідно до узгодженого Сторонами обсягу та порядку.
4.1.2. Надавати Замовнику повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання Послуг/Робіт.
4.1.3. На прохання Замовника роз’яснити йому зміст цього Договору та будь-якої з його умов.
4.1.4. Не допускати розголошення персональних даних Замовника, а також іншої інформації, яка стосується особистих даних Замовника і стала відома Виконавцю в зв'язку з виконанням цього Договору.
4.1.5. Неухильно дотримуватись положень Договору, які передбачено цією Офертою.
4.2. Виконавець має право:
4.2.1. Вимагати від Замовника сплати вартості Робіт/Послуг відповідно до умов Договору.
4.2.2. Вимагати від Замовника дотримання усіх положень Договору, які передбачено цією Офертою.
4.2.3. Відмовити у виконанні/наданні Робіт/Послуг або відмовитись від Договору у зв'язку з неналежним виконанням Замовником своїх зобов'язань, передбачених даним Договором, При цьому вартість сплачених Робіт/Послуг не повертаються Замовнику.
4.2.4. На власний розсуд відмовити Замовнику в укладенні Договору або ініціювати припинення виконання/надання Робіт/Послуг.
4.2.5. Вимагати від Замовника відшкодування завданих ним збитків та нанесеної шкоди (матеріальні збитки та моральна шкода) на користь Виконавця, якщо не доведено, що шкода завдана не з вини Замовника.
4.2.6. Розвивати (розширювати) комплекс Робіт/Послуг.
4.2.7. Обробляти персональні дані Замовника під час укладення та виконання Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на підставі угоди Замовника під час акцептування Публічної оферти. Виконавець має право використовувати дані Замовника, надані останнім, будь-яким способом, що не суперечить законодавству України
4.2.8. Відмовити в обслуговуванні Замовника в разі повернення Попередньої оплати в порядку і на умовах, передбачених Договором.
4.2.9. Залучати третіх осіб до надання Послуг/виконання Робіт Замовнику, без узгодження таких дій Виконавця з Замовником.
4.2.10. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати умови цієї Публічної оферти, в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи зазначені зміни на Сайті, не пізніше 2 робочих днів з дня їх внесення (прийняття). Зміни вступають в силу з моменту опублікування нового тексту на сайті, якщо інша (пізніша) дата вступу в силу змін, не зазначена Виконавцем при обнародуванні інформації про зміни. Виконавець рекомендує Замовникові регулярно перевіряти умови цієї Публічної оферти на предмет їх змін та/ або доповнень.
4.2.11. Публікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Замовниками в процесі співпраці із Виконавцем, без жодних обмежень або компенсацій Замовнику.
4.2.12. Здійснювати на електронну пошту Замовника розсилки повідомлень, що містять організаційно-технічну, рекламну чи іншу інформацію про можливості Сайту тощо.
4.3. Права і обов’язки Замовника
4.3. Замовник зобов’язаний:
4.3.1. Здійснювати своєчасну та повну оплату Послуг/Робіт в порядку та на умовах, визначених Публічною офертою.
4.3.2. Неухильно дотримуватись положень Договору, які передбачено цією Публічною офертою.
4.3.3. Повідомити Виконавцю достовірні дані про себе.
4.3.4. Замовник надає згоду на отримання інформаційних розсилок від Виконавця.
4.4. Замовник має право:
4.4.1. Отримати Послуги/Роботи Виконавця в порядку, строки та на умовах, передбачених цим Договором.
4.4.2. Отримувати від Виконавця повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання Послуг/виконання Робіт.
4.4.3. Отримувати від Виконавця роз’яснення про зміст цього Договору та будь-якої з його умов.
4.4.4. Вимагати належного ставлення та поваги до себе з боку Виконавця та його представників.
4.4.5. Вимагати від Виконавця дотримання усіх положень Договору, які передбачено цією Публічною офертою.
4.4.6. Отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Виконавця, яка не вважається Виконавцем конфіденційною.
5. Порядок надання/виконання Послуг/Робіт.
5.1. Послуги надаються/ Роботи виконуються протягом строку, який узгоджується Сторонами. Виконавець приступає до надання/виконання Послуг/Робіт протягом 5 робочих днів з моменту повної оплати Замовником Послуг/Робіт, якщо до цієї дати грошові кошти не надійшли на поточний рахунок Виконавця, тоді Виконавець приступає до надання/виконання Послуг/Робіт протягом 2 (двох) календарних днів з дати надходження грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, та надання Замовником необхідної інформації та матеріалів.
5.2. Послуги/Роботи надаються/виконуються за адресою здійснення господарської діяльності Виконавця. Строк надання Послуг/Робіт визначається Сторонами.
5.3. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати умови, порядок надання/виконання та отримання Послуг/Робіт в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи зазначені зміни на Сайті, не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня їх внесення (прийняття). Зміни вступають в силу з моменту опублікування нового тексту на сайті, якщо інша (пізніша) дата вступу в силу змін, не зазначена Виконавцем при обнародуванні інформації про зміни. Виконавець рекомендує Замовникові регулярно перевіряти умови, порядок надання/виконання та отримання Послуг/Робіт на предмет їх змін та/ або доповнень.
5.4. Замовнику забороняється допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, яка ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця.
5.5. Після надання Послуг/виконання Робіт за цим Договором Замовник зобовʼязаний підписати та направити електронною поштою, яка вказується на сайті Виконавця, Акт прийому-передачі наданих послуг, який надається Виконавцем, або повідомити про причини, які унеможливлюють його підписання. Якщо протягом двох днів з моменту надіслання Виконавцем листа електронною поштою, Замовник не надішле свої письмові заперечення на адресу електронної пошти Виконавця, або підписаний Акт прийому-передачі, вважається, що Замовник підписав Акт прийому-передачі наданих послуг, Послуги надані у повному обсязі, він їх отримав та не має претензій до них по якості та об’єму. Доказом надсилання листа буде відображення відправлення у електронному вигляді. У будь-якому разі Послуги вважаються наданими з моменту надання Послуги відповідно до Предмету Договору у повному обсязі .

6. Вартість Послуг та порядок оплати
6.1. Вартість Послуг за цією Офертою/Договором визначається відповідно до вартості кожного конкретного замовлення. Ціни на Послуги/Роботи вказуються в національній валюті України.
6.2. Виконавець починає надавати Послуги/виконувати Роботи за умови 100% передоплати шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, якщо іншого не передбачено умовами узгодженими Сторонами.
6.3. Оплачені, але не невикористані у встановлені терміни Послуги/Роботи, вважаються наданими та вартість їх не повертається. У разі односторонньої відмови Замовника від Договору передоплата не повертається. Замовник визнає і розуміє, що Виконавець, при наданні/виконанні або бронюванні Замовнику Послуг/Робіт, резервує йому необхідну кількість ресурсів, які в період надання/виконання Послуг/Робіт не надаються третім особам.
6.4. У разі несплати послуг Замовником в порядку, встановленому цим розділом, у Виконавця не виникає зобов'язання з надання Замовнику Послуг/Робіт.
6.5. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

7. Персональні данні та умови конфіденційності
7.1. Беручи до уваги те, що при укладанні цього Договору Сторонам стають відомі персональні дані (далі – «ПД») фізичних осіб, з метою дотримання положень Закону України «Про захист персональних даних» фізичні особи, підписуючи даний договір:
 • підтверджують, що дали згоду на збір, обробку, накопичення, зберігання, поширення та знищення персональних даних (далі по тексту ПД) Сторін даного Договору;
 • підтверджують що проінформовані про свої права (згідно Закону України «Про захист персональних даних») і про мету збору ПД.
 • повністю розуміють, що надана інформація є персональними даними, тобто даними, що використовуються для ідентифікації представників Сторін і погоджується з тим, що такі дані обробляються (зберігаються) у Сторін для подальшого використання відповідно до Господарського, Цивільного, Податкового кодексів України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та для реалізації ділових відносин між Сторонами.
Збір та обробка Персональних даних Замовника у зв’язку з використанням Сайту та Послуг відбувається відповідно до Політики Конфіденційності Виконавця та Закону України “Про захист персональних даних”.
7.2. Для збору та обробки Персональних даних, Виконавець користується системами Google ADS та Google Analytics, Facebook Pixel, Hotjar, Sendpulse, Jivosite, Ringostat та іншими сервісами. Збір та обробка відбувається відповідно до Політики Конфіденційності Виконавця.
7.3. Виконавець не обробляє Персональні дані Замовників, надані у зв’язку з розрахунками за платежами. Виконавець не зберігає реквізити банківських карт на своїх ресурсах, у тому числі серверах, хмарних сховищах тощо.
7.4. Виконавець зобов'язується не розголошувати отримані від Замовника Персональні дані та дотримуватись вимог Закону України “Про захист персональних даних”.
7.5. Персональні дані Замовника зберігаються і обробляються Виконавцем в порядку, передбаченому цим Договором, протягом усього терміну дії Договору та протягом 3 (трьох) років з моменту його розірвання.
7.6. Не вважається порушенням:
7.6.1. надання Виконавцем Персональних даних Замовника та відповідної інформації третім особам, що діють на підставі Договору з Виконавцем для виконання договірних зобов'язань перед Замовником;
7.6.2. надання інформації, відповідно до обґрунтованих та застосованих вимог чинного законодавства України.
7.7. Сайт використовує файли «cookie» та інші технології, щоб здійснювати контроль за використанням послуг Виконавця. Ці дані необхідні для оптимізації технічної роботи Сайту і підвищення якості надання послуг. На Сайті автоматично записуються відомості (включаючи URL, IP-адреса, тип браузера, мова, дата і час запиту) про кожного відвідувача Сайту, а також факти використання програмного забезпечення вебінару. Компанія може об’єднувати Персональні дані, отримані від Замовника, з відомостями (в тому числі демографічними, географічними, освітніми, трудовими, інформацію про кількість візитів на Сайт, загальний час перебування на Сайті), отриманими з інших сервісів на веб-сайтах Виконавця або з незалежних джерел, щоб поліпшити якість надання послуг. Замовник може відмовитися від надання персональних даних при відвідуванні Сайту або відключити файли «cookie», але в цьому випадку не всі функції і сервіси в складі Сайту можуть працювати правильно.
7.8. Передбачені цим Договором умови конфіденційності поширюються на всю інформацію, яку Виконавець може отримати про Замовника під час перебування останнього на Сайті і використання Сайту. Виконавець вважає інформацію про факти використання Послуг/Робіт Замовником є конфіденційною інформацією.
7.9. Не є конфіденційною інформація, публічно розкрита Сторонами в ході виконання цього Договору, а також інформація, яка може бути отримана Сторонами або третіми особами з джерел, до яких є вільний доступ будь-яким особам.
7.10. Виконавець вживає всіх необхідних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Замовників від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення, в тому числі:
 • забезпечує постійну внутрішню перевірку процесів збору, зберігання і обробки даних і забезпечення безпеки;
 • забезпечує фізичну безпеку даних, запобігаючи неправомірний доступ до технічних систем, які забезпечують роботу Сайту, в яких Виконавець зберігає персональні дані;
 • надає доступ до персональних даних лише тим співробітникам Виконавця або уповноваженим особам, яким ця інформація необхідна для виконання обов’язків, безпосередньо пов’язаних з наданням послуг Замовникові, а також експлуатації, розробки і поліпшення Сайту. Такі особи пов’язані з Виконавцем зобов’язаннями щодо дотримання конфіденційності і можуть піддатися стягненню, включаючи припинення дії контракту та судове переслідування, якщо вони порушать дані зобов’язання;
 • Виконавець обробляє персональні дані, в тому числі, що передаються в сеансах авторизації на Сайті і сесіях використання інших сервісів Сайту на серверах провайдерів послуг зв’язку, що діють відповідно до законодавства України та інших країн.
7.11. Виконавець ніколи не вимагає надання Замовником будь-якого номера кредитної карти або пін-коду для кредитних або інших грошових карт. У разі появи таких запитів (на Сайті або у вигляді електронних повідомлень), Користувачеві слід негайно припинити використання Сайту і повідомити про це на контактні адреси Виконавця, зазначені в цьому Договорі.

8. Права інтелектуальної власності
8.1. Матеріали, графіка, дизайн, програмне забезпечення, які містяться на Сайті, є власністю Виконавця і захищені авторським правом.
8.2. Сторони прийшли до беззастережної згоди, що будь-які права інтелектуальної власності, в тому числі виключні майнові права інтелектуальної власності (виключне право на використання, виключне право дозволяти використання, право перешкоджати неправомірному використанню, в тому числі забороняти таке використання тощо) на будь-які матеріали (текстові, аудіо, відео, графічні та будь-які інші матеріали), доступ до яких Замовник отримав в зв'язку з одержанням ним Послуг/Робіт за цим Договором, в повному обсязі належать Виконавцю та/або іншим правовласникам протягом всього терміну дії прав інтелектуальної власності.
8.3. Замовнику забороняється копіювати, відтворювати, поширювати або будь-яким іншим чином використовувати в комерційних чи некомерційних цілях надану Виконавцем в рамках цього Договору інформацію і матеріали, створювати на її основі інформаційні продукти, а також використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого користування.
8.4. Послуги/Роботи надаються для особистого використання Замовником. Забороняється передавати контент Заходів третім особам для їх спільного використання без спеціального на те дозволу Виконавця.
8.5. Замовник надає дозвіл на згадування його найменування, торговельної марки (зокрема, але не обмежуючись), щодо якої Виконавець надає/виконує Послуги/Роботи і наведення відповідного логотипу на сайті Виконавця в мережі Інтернет в якості клієнта Виконавця. Замовник надає Виконавцю право використовувати створені ним та прийняті Замовником об’єкти права інтелектуальної власності в своїх некомерційних цілях (участь в конференціях, фестивалях реклами, проведення презентацій, наведення в якості прикладу робіт Виконавця на веб-сайті Виконавця тощо) без отримання додаткової згоди Замовника.
8.6. Замовник розміщує логотип (імʼя (псевдонім)) Виконавця на сторінках сайту та/або інших обʼєктів у зв’язку із будь-яким використанням Замовником сайту та/або інших об’єктів, створених Виконавцем за цим Договором.

9. Відповідальність сторін та порядок вирішення спорів
9.1. За невиконання чи неналежне виконання взятих на себе зобов'язань Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України.
9.2. Виконавець не дає Замовнику жодних гарантійних зобов'язань щодо Послуг/Робіт, що надаються, включаючи, (перелік не є вичерпним): безперебійність, своєчасність, безпомилковість, точну відповідність з рішенням конкретних задач та побажань Замовника.
9.3. Виконавець докладає всіх розумних зусиль для того, щоб вся інформація на Сайті була точною, достовірною та актуальною. Виконавець не гарантує точність і актуальність будь-якої інформації, розміщеної на Сайті в кожен момент часу, і не приймає претензій щодо будь-яких збоїв і неточностей, а також будь-якого збитку, що є наслідком даних збоїв і неточностей.
9.4. Виконавець не несе відповідальності перед Замовниками і третіми особами за часткове або повне невиконання ним зобов'язань, пов'язане з непереборною силою, тобто будь-якими надзвичайними і невідворотними обставинами, що не підлягають контролю Виконавця. До таких обставин, зокрема, можуть бути віднесені будь-які стихійні лиха, природні та промислові катастрофи; терористичні акти; військові дії; порушень громадського порядку; прийняття органами державної влади або органами місцевого самоврядування актів, що містять заборони або обмеження щодо діяльності Виконавця; інші обставини, які не можуть бути заздалегідь передбачені Виконавцем, в тому числі вихід з ладу серверного обладнання (з вини організації, що надає послуги хостингу або інших осіб), збоїв в телекомунікаційних або енергетичних мережах, неправомірні дії третіх осіб, наслідки дії шкідливих програм і т.п
9.5. Виконавець не несе відповідальність перед Замовниками або перед будь-якими третіми особами за будь-які збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані в зв'язку з користуванням Послугами/Роботами Виконавця.
9.6. Замовник розуміє і приймає умови, згідно з яким порушення ним умов цього Договору може призвести до його розірвання Виконавцем в односторонньому порядку з наступним припиненням надання Замовнику послуг.
9.7. У разі неотримання Замовником послуг не по прямій вині Виконавця; відмови Замовника від цього Договору та/або послуг/Робіт через суб'єктивні причини тощо, кошти, оплачені Замовником за послуги, не повертаються.
9.8. Сукупна відповідальність Виконавця за цим Договором, в будь-якому разі не може перевищувати суму платежу, сплаченого Виконавцю Замовником за один календарний місяць.
9.9. Усі суперечки, що можуть виникнути за цим Договором чи у зв'язку з ним, Сторони будуть розв'язувати шляхом переговорів.
9.10. Якщо Сторони не досягнуть згоди шляхом переговорів, з метою розгляду суперечливого питання вони звертаються до суду.

10. Строк дії, зміна та припинення дії Договору
10.1. Оферта діє безстроково. Даний Договір починає діяти з моменту акцепту Замовником, цієї Оферти, на умовах передбачених Договорои та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань (у т.ч. відшкодування усіх збитків та сплати штрафних санкцій) за цим Договором чи до його розірвання.
10.2. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути зроблені Виконавцем в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Замовника. До правовідносин які виникли до внесення змін та доповнень, застосовується редакція Договору, яка діяла на момент виникнення таких правовідносин. Замовник не має права вносити зміни та доповнення до цього Договору.
10.3. Договір поширює свою дію на Замовників, які здійснюють користування Послугами/Роботами Виконавця як до дати опублікування цього Договору, так і після дати його опублікування на Сайті.

11. Прикінцеві положення
11.1. Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він їх приймає безумовно і в повному обсязі.
11.2. Цей Договір регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, врегульованих цим Договором, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України.
11.3. Сторони дійшли згоди і домовилися, що всі спори, що виникають з відносин, врегульованих цим Договором, повинні вирішуватися в суді за місцем знаходження (проживання, постійного перебування) Виконавця з обов'язковим дотриманням досудового (претензійного) порядку врегулювання спорів.
11.4. Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цього Договору є недійсними (нікчемними) або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність інших умов цього Договору.

12. Реквізити Виконавця
Фізична особа-підприємець
Соха Семен Сергійович
Адреса: Україна, 61023, Харківська обл., місто Харків, вул.Пушкінська, будинок 106
ІПН 3590502911
р/р UA663220010000026003310043782
в УНІВЕРСАЛ БАНК; МФО 322001
Тел. +380933421611
Електронна пошта homingpigeonforwork@gmail.com